ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:«Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» κωδικός ΟΠΣ 5035126

 

O Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα - Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων » με κωδικό ΟΠΣ 5035126, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2694/876/Α3/19-04-2019 (ΑΔΑ 7Ζ5Χ465ΧΙ8-23Κ) Απόφαση Ένταξης.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 884 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, O Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα - Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ), ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη από την Πέμπτη 10/06/2021

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι και το Σάββατο 24/07/2021

 Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.