Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων, Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035126

 

O Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα - Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ 5035126, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2694/876/Α3/19-04-2019 (ΑΔΑ 7Ζ5Χ465ΧΙ8-23Κ) Απόφαση Ένταξης.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι εκ νέου ενεργή, από 28/04/2022 έως και 18/05/2022 (ώρα 23:59), με σκοπό την κάλυψη 20 (είκοσι) κενών θέσεων συμμετεχόντων, από την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.

Ισχύει το ήδη υπάρχoν κείμενο πρόσκλησης του Α κύκλου, ΜΟΝΟ για υποψηφίους από την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

(Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ)